Nyheter

Page 1 of 7  > >>

Apr 6, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Arrangeres i samarbeid med PharmaTox Strategic Research Initiative ved Universitetet i Oslo.

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)
Påmelding: Fyll inn skjema
https://nettskjema.uio.no/answer/81143.html
Organisator: Angela Lupattelli, Universitetet i Oslo. angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Kontingent: 200 kr til bankkonto 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi v/ Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Merk innbetalingen med navn og e-post.

Faglig programFaglig_program_vårmøte_2017.pdf

Årsmøte holdes kl 17-17.30:

Dagsorden

Årsrapport

Regnskap-Budsjett

 

Apr 5, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Polyteknisk Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap har gått sammen om å arrangere et fagmøte med tema Antibiotikaresistens, onsdag 26. april kl 17-19.

All informasjon og mulighet for påmelding finnes her http://www.polyteknisk.no/moter/antibiotikaresistens-situasjon-utvikling-norske-internasjonale-tiltak/

 

Mar 27, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Stillingen er del av PharmaTox Strategic Research Initiative. Søknadsfrist 18.april.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/135507/phd-research-fellowship-in-pharmacoepidemiology

 

Statutter

Statutter for

Norsk forening for farmakoepidemiologi

(DURG Norge)

Vedtatt på generalforsamlingen 23. april 2009

 

§ 1 Navn
Navnet til foreningen er Norsk forening for farmakoepidemiologi.

§ 2 Definisjoner
Farmakoepidemiologi er anvendelsen av epidemiologiske metoder til å studere legemiddelrelaterte problemstillinger i befolkningen. Forskning på legemiddelbruk omfatter markedsføring, distribusjon, forskrivning og bruk av legemidler i befolkningen, med spesielt fokus på de medisinske, sosiale og økonomiske konsekvenser av legemiddelbruk.

§ 3 Formål
Foreningen har som formål i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og å arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet.

§ 4 Medlemskap
Ordinært medlemskap er åpent for alle i Norge med interesse for og som er involvert i farmakoepidemiologisk forskning. Generalforsamlingen kan utnevne til æresmedlem den som på en eksepsjonell måte, har bidratt til utviklingen av forskning innen legemiddelbruk.

§ 5 Medlemsavgift
Årlig medlemsavgift bestemmes av generalforsamlingen. Tidsrammen for årsavgiften er identisk med kalenderåret.

§ 6 Tap av medlemskap
Medlemmer som ikke betaler medlemsavgift eller som viser seg ikke å være verdige som medlemmer, kan bli ekskludert av styret.

§ 7 Generalforsamling
Det avholdes generalforsamling en gang årlig. Den ledes av leder for foreningen. Generalforsamlingen kunngjøres i nyhetsbrev i januar med angivelse av dato for generalforsamlingen og frist for melding av saker. Generalforsamlingen avholdes ordinært innen utløpet av april. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uavhengig av antall tilstedeværende medlemmer.

For å endre statuttene må minst en tredjedel av medlemmene ha avgitt stemme. Hvis det ikke er avgitt nok stemmer, kan forslaget vedtas på neste generalforsamling med simpelt flertall.

Følgende saker tas opp på generalforsamlingen:

- Valg av styre: leder, 4 medlemmer og to varamedlemmer
- Årsrapport
- Årsregnskap
- Fastsettelse av medlemsavgift
- Framlegging av budsjett
- Valg av revisor
- Valg av 3 medlemmer til valgkomité

§ 8 Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et ordinært medlem
Hovedoppgavene til styret er å

- lede foreningen i henhold til formålet og vedtak gjort av generalforsamlingen
- lage et budsjett for foreningen
- lage en årsrapport
- avholde generalforsamling

Vedtak i styret gjøres ved ordinært flertall. Hvis ikke vanlig flertall oppnås, vil lederens stemme være avgjørende.

§ 9 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av generalforsamlingen. Prosedyren vil være som ved endringer i statuttene.
Aktiva i foreningen vil i slikt tilfelle tilfalle Norsk forening for epidemiologi.

Oslo, 23.april 2009