Nyheter

<< <  Page 7 of 7

Jun 14, 2015
Category: General
Posted by: adminfarma

Pasientens helsetjeneste- drøm eller virkelighet?
Les mer

NSF

 

May 13, 2015
Category: General
Posted by: adminfarma

 

 

Vårmøte

Mandag 4. mai 2015, kl 11:30-17

Sted:

Institutt for helse og samfunn, avdeling for allmennmedisin, Fredrik Holsts hus, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

11:30-12:00 Lunsj

12:00-12:10 Velkommen v/ Randi Selmer (leder)

12:10-14:30

Seksjon 1 : Legemiddelbruk hos barn og unge

Møteleder: Per Lagerløv, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo

- Marte Handal, Folkehelseinstituttet, Oslo
Økende bruk av psykofarmaka blant barn og unge i Norge

- Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Oslo:
Bruk av ADHD-medisiner blant barn og ungdom i Norden — Reseptregisterstudie 2008-2012

- Siv Skarstein, Høgskolen i Oslo og Akershus
Ungdom med høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medisiner

- Vidar Hjellvik, Folkehelseinstituttet, Oslo
Russefeiring med antibiotika

- Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet, Oslo
Antibiotikabruk hos barn. Metoder for helseanalyser

14:30 – 15:00 Kaffe og kringle

15:00-16:15

Seksjon 2 : Frie foredrag

Møteleder: Randi Selmer

- Marit Waaseth, UiT- Norges arktiske universitet
Inntak av vitamin A, D og E blant middelaldrende norske kvinner

- Olav Spigset, NTNU
Bruk av antikolinerge legemidler mot urininkontinens – hva kan Reseptregisteret og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fortelle oss?

- Svein R. Kjosavik, Stavanger Universitetssjukehus
Glimt fra et farmako-epidemiologisk forskningsopphold i Australia

Om foredragsholderne:

Marte Handal, Overlege, PhD, spesialist i klinisk farmakologi, Folkehelseinstituttet.
Øystein Karlstad, Forsker, PhD, MScPharm, Folkehelseinstituttet.
Siv Skarstein, Høgskolelektor, stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vidar Hjellvik, Seniorforsker, Dr. Scient, Folkehelseinstituttet.
Hege Salvesen Blix, Professor, PhD, Cand. Pharm., Folkehelseinstituttet
Marit Waaseth, Førsteamanuensis, PhD, MscPharm, Institutt for farmasi, UiT, Norges arktiske universitet
Olav Spigset, overlege, professor, dr.med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU
Svein Reidar Kjosavik, spesialist i allmennmedisin, PhD. Postdoktor ved Senter
for aldersmedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Universitetssjukehus, samt tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse, Bergen

 

Generalforsamling kl 16.30-17
Møteleder. Randi Selmer
- Årsberetning
-Regnskap/budsjett
-Fastsettelse av kontingent
-Eventuelt

Apr 13, 2015
Category: General
Posted by: adminfarma
  • 7th Nordic Meeting in Epidemiology and Register-based Health Research in Oslo September 21-23, 2015. les mer
  • The annual ISPE conference in Boston, USA, August 22-26, 2015 les mer
  • Norsk Farmasøytisk Selskap arrangere i samarbeid med NSF-DBA Ltd (David Begg Associates) www.nsf-dba.com, et QP-oppfriskningskurs 7. mai 2015. Mer informasjon på http://www.nfs.no/Aktiviteter/QP-oppfriskningskurs

Hjem

NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
(DURG Norge)

Farmakoepidemiologi er studiet av legemiddelbruk i samfunnet med særlig vekt på de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Norsk forening for farmakoepidemiologi er et tverrfaglig nettverk av personer med interesse for problemstillinger innenfor dette feltet. Foreningen ble stiftet 17.3.1998 (het da Forum for farmakoepidemiologi) og er den norske undergruppen av European Drug Utilization Research Group (EURO DURG) (se "Linker"). EURO DURG er en frittstående gruppe fagfolk fra ulike profesjoner med felles interesse for farmakoepidemiologi.

Foreningens formål er i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge. Ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet, mener foreningen å kunne bidra til dette. Se forøvrig "Statutter".

Foreningens aktiviteter. I tilknytning til Årsmøtet hver vår arrangerer foreningen et fagmøte der aktuell forskning presenteres av medlemmer eller spesielt inviterte. Foreningen utgir også et nyhetsbrev som utkommer 1-2 ganger per år (se "Nyhetsbrev"). Her finnes aktuell informasjon, nasjonal og internasjonal møtekalender, nytt fra samarbeidspartnere og enkelte andre innlegg. I tillegg deltar foreningen på de årlige møtene til Norsk forening for epidemiologi (NOFE) (se "Linker") og bidrar også som gjesteredaktør i tidsskriftet Norsk Epidemiologi med utgivelse av spesialnummer om farmakoepidemiologi.

Hvem kan bli medlem? Alle med interesse for farmakoepidemiologi, herunder også klinisk farmakologi, epidemiologi, helseøkonomi og legemiddelforbruk ønskes velkommen. Medlemskontingenten er for tiden kr.200,- (se "Innmelding").